Where we are

GROUP OF COMPANY

milestone

 • 2562

  มิถุนายน

  ปรับปรุงสื่อโฆษณา MACO BTS Street view Digital จำนวน 42 หน้าจอ และสื่อโฆษณา MACO BTS Street view Lightbox series จำนวน 180 ป้าย

  พฤษภาคม

  เข้าลงทุนเพิ่มเติม 30.0% ในโคแมส รวมถือหุ้น 100% บริษัท โคแมส จำกัด

  เข้าลงทุนเพิ่มเติม 40.0% ใน Puncak Berlian Sdn. Bhd. (“PBSB”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ประกอบด้วย สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาในสนามบิน และสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้า ทั้งในมาเลเซียและอินโดนีเซีย

  มกราคม

  เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 412,668,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.60 บาท

 • 2561

  ธันวาคม

  เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด (“GSG”) โดยคิดเป็นสัดส่วน 60.0% ของหุ้นทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุน 240 ล้านบาท โดย GSG เป็นผู้ให้บริการออกแบบ ผลิต และรับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโฆษณาทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพิมพ์ และติดตั้งสติ๊กเกอร์สื่อโฆษณารอบขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส สื่อเคลื่อนที่อื่นๆ และสื่อภายนอกอาคารสำนักงาน เป็นต้น

  พฤศจิกายน

  MACO ได้รับการอนุมัติการลงทุนเพื่อปรับปรุงสื่อโฆษณา Street Furniture บริเวณตอม่อรถไฟฟ้าบีทีเอส จากป้ายภาพนิ่งเป็นสื่อดิจิทัล จำนวน 42 จอ และเปลี่ยนเป็นสื่อโฆษณา Light Box จำนวน 180 ป้าย คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 390 ล้านบาท โดยการลงทุนปรับปรุงสื่อครั้งนี้ทำให้กำลังการผลิตสื่อของ MACO เพิ่มขึ้น 300 ล้านบาท จาก 1,500 ล้านบาทต่อปี เป็น 1,800 ล้านบาทต่อปี

  MACO เข้าลงทุน 75.0% ในบริษัท VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. (“VGM”) ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 360 ล้านบาท โดยการขยายกิจการไปยังประเทศมาเลเซียนี้จะช่วย 1) เพิ่มโอกาสในการรุกขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2) เพิ่มความหลากหลายให้กับเครือข่ายสื่อโฆษณาและพื้นที่ให้บริการ 3) ส่งเสริมการบริหารธุรกิจในประเทศมาเลเซีย และ 4) เพิ่มความแข็งแกร่งในศักยภาพการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าจากการที่ MACO มีเครือข่ายสื่อโฆษณาขยายใหญ่ขึ้น

  ตุลาคม

  จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ในสัดส่วน MACO 75.0% และ VGI 25.0% ภายใต้ชื่อ VGI MACO (Singapore) Private Limited (“VGI MACO”) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ VGI MACO ได้เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับ Sinarmas Group เพื่อขยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน VGI MACO 40% และ Sinarmas Group 60% บริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ระบบการชำระเงิน และโปรแกรมด้านงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Loyalty Program)

  สิงหาคม

  MACO ได้รับเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 1,376 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 688 ล้านหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท ซึ่งได้ใช้เงินสดดังกล่าวในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท มัลติ ไซน์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 การเข้าลงทุนในบริษัท ทรานส์ แอด เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 รวมทั้งการเข้าลงทุนในบริษัท VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. (“VGM”) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 และการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด (“GSG”) เมื่อเดือนธันวาคม 2561

  กรกฏาคม

  เข้าลงทุนในบริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด (“ทรานส์ แอด”) ในสัดส่วน 81.7% ด้วยมูลค่าการลงทุน 388 ล้านบาท โดยทรานส์ แอด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการเชื่อมต่อระบบแสดงสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร ผลงานที่ผ่านมา อาทิเช่น ผลิตและวางระบบสื่อดิจิทัลในขบวนรถไฟฟ้า และบนประตูกั้นชานชาลารถไฟฟ้าบีทีเอส

  ทรานส์ แอด ได้นำเงินที่ได้จากการเข้าลงทุนของ MACO เข้าซื้อกิจการของ Roctec Technology Limited (“Roctec”) ในสัดส่วน 89.0% โดย Roctec เป็นผู้ให้บริการออกแบบและวางระบบ (System Integrations) โดยเฉพาะด้านระบบควบคุม ระบบเชื่อมต่อ และระบบแสดงผลสื่อมัลติมีเดียโดยดำเนินกิจการอยู่ที่ฮ่องกง ผลงานที่โดดเด่น เช่น ให้บริการระบบควบคุมสถานี และบริหารจัดการสื่อบนรถไฟฟ้า MTR ฮ่องกง เป็นต้น

  มิถุนายน

  เข้าซื้อกิจการของบริษัท มัลติ ไซน์ จำกัด (“มัลติ ไซน์”) เพิ่มเติมอีก 30% กลายเป็น 100% ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 203 ล้านบาท โดยการซื้อขายในครั้งนี้จะทำให้ MACO มีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงานมัลติ ไซน์ และสามารถใช้ประโยชน์จากป้ายโฆษณาของมัลติ ไซน์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  เข้าลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“แลนดี้”) ในสัดส่วน 14.89% คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 25 ล้านบาท ผ่านบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด (“มาสเตอร์ แอนด์ มอร์”) บริษัทย่อยที่ MACO ถือหุ้น 100% ก่อนหน้านี้ MACO มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงในแลนดี้ 48.87% และภายหลังจากที่ธุรกรรมเสร็จสิ้น MACO จะมีสัดส่วนในแลนดี้ทั้งสิ้น 63.76% ส่งผลให้แลนดี้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย

  พฤษภาคม

  เข้าซื้อหุ้นที่เหลืออยู่ทั้งหมดของบริษัท โอเพ่น เพลย์ จำกัด (“โอเพ่น เพลย์”) จำนวน 20% ด้วยมูลค่าการลงทุน 39,000 บาท ทำให้ MACO ถือหุ้นใน โอเพ่น เพลย์ คิดเป็น สัดส่วน 100%

 • 2560

  กรกฏาคม

  ขยายเครือข่ายสื่อดิจิทัล โดยนำพื้นที่บริเวณหัวเมืองหลักในต่างจังหวัดของมัลติ ไซน์ มาปรับเปลี่ยนเป็นป้ายโฆษณาดิจิทัลที่ทันสมัย

  มิถุนายน

  บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท โคแมส จำกัด (“โคแมส”) ด้วยสัดส่วน 70.0% คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 335 ล้านบาท โคแมสเป็นผู้ประกอบกิจการป้ายโฆษณากลางแจ้ง ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 19 ปี ครอบครองทำเลติดตั้งป้ายโฆษณาใจกลางย่านธุรกิจสำคัญทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

  พฤษภาคม

  16 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด เข้าลงทุน 70.0% ในบริษัท โคแมส จำกัด (“COMASS”) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 335 ล้านบาท COMASS เป็นผู้ประกอบกิจการป้ายโฆษณากลางแจ้งที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 19 ปี ครอบครองทำเลติดตั้งป้ายโฆษณาใจกลางย่านธุรกิจสำคัญ (Central Business District) ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด แบ่งเป็นป้ายโฆษณาภาพนิ่งขนาดใหญ่ (Static Billboard) จำนวน 113 ป้าย กระจายอยู่ 23 จังหวัดและป้ายดิจิทัล LED 7 ป้าย ใน 5 จังหวัด รวมมีมูลค่ากำลังการผลิตสื่อ (Media Capacity) ทั้งสิ้น 200 ล้านบาท การเพิ่มเครือข่ายในครั้งนี้ จะทำให้ MACO ขึ้นเป็นผู้นำสื่อโฆษณากลางแจ้งที่มีกำลังการผลิตสื่อในมือกว่า 1,400 ล้านบาท และมีพื้นที่ให้บริการกว่า 140,000 ตารางเมตร โดยบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน COMASS แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

 • 2559

  ตุลาคม

  31 ตุลาคม 2559 บริษัทนำหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 334 ล้านหุ้น เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 3,343 ล้านหุ้น

  กันยายน

  28 กันยายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท Green Ad อนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 99 ล้านหุ้น ที่ราคาพาร์ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 495 ล้านบาท ภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ Green Ad จะมีหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งสิ้น 500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากทุนจดทะเบียนเดิมที่ 5 ล้านบาท

  21 กันยายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 334 ล้านหุ้น ที่ราคาพาร์ 0.10 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ Ashmore OOH Media Limited (“Ashmore OOH Media”) ในราคาขายหุ้นละ 1.28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 427.5 ล้านบาท

  สิงหาคม

  3 สิงหาคม 2559 Green Ad บริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% ได้ลงนามในสัญญาเพื่อเข้าลงทุนใน บริษัท มัลติ ไซน์ จำกัด (“Multi Sign”) ในสัดส่วน 70% รวมมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น ไม่เกิน 439 ล้านบาท Multi Sign เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้ง ประเภทป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีจำนวนป้ายโฆษณาทั้งสิ้น 862 ป้าย การลงทุนในครั้งนี้ทำให้บริษัทมีป้ายโฆษณามากกว่า 2,000 ป้ายครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย กลายเป็นผู้ให้บริการในตลาดสื่อโฆษณากลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

  พฤษภาคม

  31 พฤษภาคม 2559 บริษัท วีจีไอโกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) (“VGI”) ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมของบริษัท จำนวน 375.0 ล้านหุ้น (หรือ 12.46%) ทำให้ปัจจุบัน VGI มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัททั้งสิ้น 1,126 ล้านหุ้น (หรือ 37.42%)

 • 2558

  กรกฎาคม

  บริษัท จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.54 ล้านบาท

  บริษัท เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในสัดส่วน 20% ของบริษัท มาโก้ ไรท์ซายน์ จำกัด (“MACO Rite Sign”) มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 1.0 ล้านบาท การลงทุนในครั้งนี้ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 80% เป็น 100% MACO Rite Sign ดำเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Tri Vision เพื่อรอบรับรองการผลิตสื่อสำหรับบริษัท

  เมษายน

  บริษัทได้ขยายเครือข่ายสื่อในตลาดต่างประเทศ โดยจัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อ บริษัท มาโก้ เอาท์ดอร์ จำกัด (“Maco Outdoor”) ประเทศมาเลเซีย ต่อมา Maco Outdoor เข้าลงทุน 40% ของหุ้นทั้งหมด (หรือ 1.8 ล้านบาท)ในบริษัท อายบอล ชาแนล จำกัด (Eyeball Channel) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านในประเทศมาเลเซีย

 • 2557

  ธันวาคม

  3 ธันวาคม 2557 บริษัท แต่งตั้งให้ VGI เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่ตามท้องถนน (Street Furniture) ให้กับบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 - 2560 โดยครอบคลุมสื่อโฆษณา หลากหลายประเภท ได้แก่ สื่อโฆษณาซึ่งติดตั้งบริเวณเสาตอม่อใต้สถานีรถไฟฟ้า (City Vision BTS) สื่อโฆษณาซึ่งติดตั้งบริเวณเสาตอม่อสะพานข้ามแยกสำคัญ ในกรุงเทพมหานคร (City Vision Flyover) สื่อโฆษณาซึ่งติดตั้งบริเวณด่านเก็บเงินทางด่วน (City Grip Light Express) และสื่อโฆษณาในพื้นที่ของสถานีขนส่งหมอชิตใหม่

  พฤศจิกายน

  บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด (“Master & More”) บริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โอเพ่น เพลย์ จำกัด (“Open Play”) จำนวน 4.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 80% ของหุ้นทั้งหมด Open Play เป็นบริษัทซึ่งได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่สื่อโฆษณาในสถานีบริการน้ำมันทั้งพื้นที่ด้านในและบริเวณทางออกของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. Jiffy ทั่วประเทศ

  ตุลาคม

  บริษัท เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในสัดส่วน 49% ในบริษัท กรีนแอด จำกัด (“Green Ad”) รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 0.8 ล้านบาท Green Ad เป็นผู้ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้น 100% ใน Green Ad

  กันยายน

  บริษัท ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 จำนวน 752.2 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น ในอัตราส่วนจำนวน 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (4:1) ที่ราคาพาร์ 0.10 บาทต่อหุ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัท รวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่างๆในอนาคต และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 376.1 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

  26 กันยายน 2557 บริษัท เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.1 บาท ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาหุ้นใหม่ซึ่งปรับตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้นั้น เริ่มซื้อขายตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557

  พฤษภาคม

  12 พฤษภาคม 2557 บริษัท วีจีไอโกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) (“VGI”) ได้ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาโดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ในจำนวน 751 ล้านหุ้น หรือ 24.96% ของหุ้นทั้งหมด และเปลี่ยนสภาพเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หลังการควบรวมกิจการทั้งสองบริษัทจะร่วมมือกันกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างสรรค์แคมเปญสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ทั้งสองบริษัทก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำการให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาแบบครบวงจรภายในประเทศและอาเซียนได้เป็นอย่างดี

 • 2548

  เพิ่มตามสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เทค อะ ลุค จำกัด จากการเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มและเพิ่มทุน จาก 25 % เป็น 33.33 % ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

 • 2546

  ร่วมลงทุนในบริษัท เทค อะ ลุค จำกัด โดยเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 25 % ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

  ซื้อหุ้นของบริษัท แลนดี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 48.87% ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าไปถือหุ้น คือการใช้ประโยชน์จากโครงการใหม่ที่ตั้งอยู่บริเวณ ปากซอยลาดพร้าว 19

  ร่วมลงทุนกับบริษัท ไรท์ ซายน์ โอเอ็นเอ็ม สวีเดน เอบี ประเทศสวีเดน เพื่อจัดตั้งบริษัท มาโก้ไรท์ ซายน์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ในการลงทุนบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 80 การร่วมทุนจัดตั้งบริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ในการผลิตอุปกรณ์ ไตรวิชั่น โดยส่งผลประโยชน์ให้บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) สามารถลดต้นทุนจากการนำเข้ากลไกการขับหมุนระบบไตรวิชั่นจากต่างประเทศได้ถึง 50% รวมทั้งเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และเพิ่มสัดส่วนรายได้ของบริษัท

  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 125,000,000 บาท และทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพื่อเตรียมพร้อมในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป และนำบริษัทเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ MAI และทำการกระจายหุ้นไปยังนักลงทุนครั้งแรกในวันที่ 29 กันยายน 2546

 • 2545

  เริ่มนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เข้ามาใช้ในการบริหารงาน และได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากสถาบัน United Registrar of Systems Limited (URS) ประเทศอังกฤษเป็นรายแรก ในธุรกิจสื่อโฆษณาภายใต้สโลแกน สร้างสรรค์สื่อ ยึดถือ คุณภาพ

  เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเป็น 100,000,000 บาท

 • 2539-2544

  ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังสื่อป้ายโฆษณาประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า เช่น สื่อป้ายโฆษณา Dyna Vision, Focus Display, City vision, Balloon, Airship เป็นต้น

 • 2539

  ร่วมลงทุนกับบริษัท เคลียร์ ชาแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตสื่อป้ายโฆษณาชั้นนำจากประเทศอังกฤษ เพื่อจัดตั้งบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว คิดเป็นเงินลงทุน 10.20 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตสื่อป้ายโฆษณาที่มีขนาดเล็กต่ำกว่า 60 ตารางเมตร

  ร่วมลงทุนกับบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (เอ็ม) เอสดี เอ็น บีเอชดี จำกัด จากประเทศมาเลเชีย เพื่อจัดตั้งบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ รับผลิตภาพในระบบคอมพิวเตอร์อิงค์เจ็ท เพื่อใช้สำหรับงานผลิตสื่อป้ายโฆษณา ทั้งภายนอก และภายในอาคารหลายรูปแบบ

 • 2538

  เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเป็น 6,000,000 บาท

 • 2537

  นำเทคโนโลยีทางวิศวกรรมมาประยุกต์ ใช้กับธุรกิจสื่อป้ายโฆษณาประเภท Billboard โดยดำเนินการก่อสร้างโครงสร้าง ในรูปแบบเสาเดี่ยว (Mono Pole) และ เสาคู่ (Double Pole) แทนโครงสร้างแบบถักใยแมงมุม (Steel Truss)

  เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเป็น 3,000,000 บาท

 • 2536

  นำเทคโนโลยีการขับเคลื่อนของอุปกรณ์เพื่อให้ 1 ป้ายโฆษณาสามารถแสดงภาพนิ่งได้ 3 ภาพ และกำหนดทิศทางการพลิกภาพ ได้ตามต้องการเช่น พลิกจากซ้ายไปขวาหรือ จากบนมาล่างในสื่อป้ายโฆษณาประเภทTrivision ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตามการใช้งานและสถานที่ติดตั้ง

 • 2531

  ก่อตั้ง บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2531

MACO

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) หรือ มาโก้ ผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้านที่ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 2,300 ทำเลยุทธศาสตร์ พร้อมก้าวสู่ผู้นำสื่อโฆษณานอกบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อผลิตสื่อโฆษณาให้มีความทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้า เชื่อมโยงระหว่างแบรนด์สินค้าและผู้บริโภค ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยทำเลติดตั้งที่ดีที่สุด