Where we are

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จัดโครงการ “MACO media for CSR” แบ่งปันพื้นที่สื่อของ MACO ให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินโครงการตอบแทนสังคมได้ใช้พื้นที่สื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ นอกจากนี้บริษัทฯ พร้อมกับพันธมิตรยังคงสร้างสรรค์กิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

Corporate Social Responsibility