Where we are

MACO คือ หนึ่งในผู้นำสื่อโฆษณากลางแจ้งที่มีความหลากหลายทั้งสื่อโฆษณาภาพนิ่งและสื่อดิจิทัลที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

  • Billboard
  • Street Furniture
  • Overseas Ads
  • Digital
Street Furniture

สื่อโฆษณารูปแบบจอ LED และ Light Box ซีรีย์ ที่ติดตั้งบริเวณเสาตอม่อรถไฟฟ้า BTS และสื่อโฆษณารูปแบบ Light Box บริเวณเสาตอม่อสะพานข้ามแยก บนใจกลางย่านธุรกิจ หรือแยกสำคัญ ที่มีการจราจรหนาแน่น สามารถมองเห็นได้ในระดับสายตาทั้งของคนเดินเท้าและผู้ขับขี่ยานพาหนะ เจาะกลุ่มเป้าหมายคนเมือง คนทำงาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งใจกลางและรอบนอกพื้นที่กรุงเทพฯ

Media Location

1
select product
2
your cart
3
completed