Where we are

  • Domestic Media
  • International Media
  • System Integration
ธุรกิจงานระบบครบวงจร

เราให้บริการในรูปแบบครบวงจรทางโซลูชั่นส์ด้านไอซีที โซลูชั่นส์ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายข้อมูล โซลูชั่นส์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โซลูชั่นส์ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โซลูชั่นส์ด้านการสื่อสารในระบบขนส่งมวลชน โซลูชันส์ด้านหน้าจอสื่อโฆษณา

icon icon icon