Where we are

MACO is Thailand

leading creative and innovative out of home media solution provider.

MACO ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรกกว่า 51 ล้านบาท


MACO BTS Street View Digital

 
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานช่วงครึ่งปีแรกของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 51.98 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กันยายน 2562