Where we are

จากประสบการณ์กว่า 35 ปี บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ “ร็อคเทค” ได้พัฒนาสู่การเป็นผู้นำด้าน Transformative Innovation และ Communication โซลูชั่นส์ ที่มีความเชี่ยวชาญในโซลูชั่นส์ด้านไอซีที (ICT Solutions), โซลูชั่นส์ด้านการสื่อสารในระบบขนส่งมวลชน (Transportation Solutions) และ โซลูชั่นส์ด้านจอดิจิทัล (Digital Display Solutions) โดยเราให้บริการในรูปแบบครบวงจรที่ครอบคลุมตั้งแต่บริการด้านการให้คำปรึกษา บริการด้านการออกแบบ บริการจัดหาอุปกรณ์ บริการดำเนินงานและติดตั้ง รวมถึงบริการบำรุงรักษา นอกจากนี้ เรายังมีทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ขึ้นมาเป็นของบริษัทฯ เองโดยเฉพาะ

วิสัยทัศน์
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสานสื่อโฆษณาคุณภาพ เพื่อยกระดับธุรกิจให้เกิดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสู่ธุรกิจแห่งโลกอนาคต ด้วยเครือข่ายระบบนิเวศทางธุรกิจที่สมบูรณ์ทั้งในประเทศไทยและอาเซียน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
• มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด ด้วยบริการระดับพรีเมี่ยมที่ช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อนอกบ้านกับระบบนิเวศทางธุรกิจนำพาไปสู่การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจซื้อ ไม่ใช่แค่เพียงเห็นสื่อ
• คัดสรร นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อก้าวให้ทันความต้องการของโลกธุรกิจในอนาคต เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน